Zásady zpracování osobních údajů služby Nakup.to

I. Úvodní ustanovení

1) Níže uvedené zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) provozovatele internetového portálu Nakup.to na internetové adrese (URL): https://www.nakup.to (dále jen „Nakup.to“) obchodní společnosti Deratom s.r.o., se sídlem Beranových 715, Letňany, 199 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 04320662, DIČ: CZ04320662, upravují způsob a podmínky shromažďování osobních údajů a nakládání s nimi v souvislosti s používáním portálu Nakup.to a využíváním dalších služeb provozovatele Nakup.to. Provozovatel Nakup.to je správcem veškerých údajů, osobních i jiných, které získává od Uživatelů portálu Nakup.to.

2) Uživatelem se rozumí uživatel celosvětové sítě internet, který vyhledává a porovnává nabídky zboží v portálu služby Nakup.to a potenciální kupující zboží nabízeného prostřednictvím portálu Nakup.to (dále jen „Uživatel“).

3) Provozovatel portálu Nakup.to se zavazuje dbát na bezpečnost osobních údajů poskytnutých Uživateli. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Nakup.to klade při zpracování osobních údajů velký důraz na jejich technické i organizační zabezpečení. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které s osobními údaji nakládají bezprostředně a výhradně pro účely uvedené v těchto Zásadách a pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k osobním údajům Uživatelů je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Nakup.to pravidelně testováno a jejich ochrana průběžně zdokonalována.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

1) Provozovatel portálu Nakup.to zpracovává tyto osobní údaje:

a) Údaje poskytnuté Uživatelem. Nakup.to zpracovává osobní údaje o Uživatelích, které jsou Uživatelem poskytnuty v souvislosti s jeho registrací na portálu Nakup.to. Tyto údaje vždy zahrnují e-mailovou adresu, jméno prodejce UživateleTyto údaje sdělují pouze obchodní partneři, registrovaní ve službě Nakup.to.

b) Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro efektivní cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá Nakup.to informace o zboží, které Uživatelé prostřednictvím portálu Nakup.to zakoupili. Udělením povolení ukládání cookies a souhlasu s jejich používáním skrze internetový prohlížeč Uživatelem získává Nakup.to údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě Uživatele na webových stránkách.

2) Nakup.to nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje Uživatele zahrnující např. údaje o zdravotním stavu, náboženském vyznání či přesvědčení apod.

III. Účel zpracování osobních údajů

1) Provozovatel portálu Nakup.to zpracovává osobní údaje za účelem:

a) Zasílání nabídek zboží Partnerů a propagaci služby Nakup.to formou obchodních sdělení, k čemuž využívá především e-mailovou adresu Uživatele. Zpracování osobních údajů Uživatele je pro tento případ uskutečňováno na základě souhlasu Uživatele, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení je Uživatel plně oprávněn využívat portál Nakup.to. Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů pro tento účel uděluje Uživatel provozovateli Nakup.to v průběhu registrace Uživatele, při zadávání emailové adresy Uživatele či v nastavení uživatelského účtu Uživatele. Uživatel bere na vědomí, že registraci na portálu Nakup.to mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů může být kdykoli odvolán kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

b) Efektivního cílení reklamy a propagace. Za tímto účelem Nakup.to zpracovává osobní údaje Uživatelů při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě Uživatele na webových stránkách. Zpracování osobních údajů Uživatele je pro tento případ uskutečňováno na základě souhlasu Uživatele, který je zcela dobrovolný. Na základě těchto údajů a dat Uživatele získává Nakup.to statistiky, analýzy a reporty o chování Uživatelů webových stránek, na jejichž základě může portál Nakup.to lépe zacílit reklamu a přizpůsobit obsah webových stránek okruhu zájmu Uživatele, jeho preferencím či větší skupině Uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované. Více informací o cookies lze nalézt na internetových stránkách provozovatele Služby Nakup.to v sekci Zásady používání cookies.

c) Urychlení platebních transakcí. Za tímto účelem zpracovává provozovatel Nakup.to osobní údaje Uživatele, a to: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa a dodací adresa. Osobní údaje Uživatele jsou sdíleny s vydavatelem platební karty pro jednodušší posouzení rizika transakce a urychlení nákupního procesu. Kompletními informaci o transakci disponuje pouze vydavatel platební karty. Osobní údaje jsou sídleny pomocí platební brány provozované společností ComGate Payments a.s., IČ: 27924505, se sídlem Gočárova třída 1754/48b, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, která je pro tento případ zpracovatelem osobních údajů. Zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu na zpracování platebních transakcí.

IV. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

1) Uživatelé portálu Nakup.to jsou oprávněni kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

  • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů na e-mailovou adresu info@nakup.to; nebo
  • odhlásit se z odběru obchodních sdělení prostřednictvím nastavení uživatelského účtu.

Cookies. Pokud chce Uživatel na svém zařízení zakázat ukládání cookies, může změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že Uživatel zakáže portálu Nakup.to ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek portálu pracovat správně. Více informací o zákazu a smazání cookies naleznete v sekci Zásady používání cookies.

V. Přístup k osobním údajům

1) Osobní údaje jsou zpracovávány provozovatelem Nakup.to a jeho pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Nakup.to.

2) Nakup.to jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Nakup.to pro účely a způsobem, které Nakup.to stanoví. V případě, kdy je ke zpracování údajů vyžadován souhlas Uživatele, předává Nakup.to údaje zpracovatelům pouze v případě, že byl takový souhlas udělen. Zpracovatelům jsou předávaný pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb.

VI. Trvání zpracování osobních údajů

1) Osobní údaje jsou ze strany Nakup.to uchovávány jen po dobu, kdy je jejich uchování nezbytné pro přihlašování Uživatele na jeho uživatelský účet, používání služby Nakup.to, získání povědomí provozovatele Nakup.to o okruhu zájmů Uživatele a za účelem zdokonalování služeb Nakup.to. V případě, že Nakup.to již dále nemá důvod či právní povinnost zpracovávat údaje Uživatele, vymaže je nebo je uloží tak, aby nebylo pomocí nich možné zjistit totožnost Uživatele.

2) Obchodní sdělení jsou zasílána Uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Nakup.to po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy Uživatel povolil ukládání cookies ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování údajů za tímto účelem.

3) Zpracování osobních údajů nad rámec doby uvedené v tomto článku provádí Nakup.to pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Nakup.to vztahují. Bez ohledu na délku doby uchování osobních údajů je Uživatel oprávněn požádat Nakup.to, aby osobní údaje Uživatele vymazal.

VII. Práva Uživatele v souvislosti se zpracováním osobních údajů

1) V souvislosti se zpracováním osobních údajů je Uživatel oprávněn obrátit na Nakup.to a požadovat:

a) Informace ohledně osobních údajů, které Nakup.to zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Nakup.to. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto Zásadách.

b) Přístup k údajům, které Uživatel poskytl provozovateli služby Nakup.to. V případě uplatnění tohoto práva Nakup.to potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány a případně tyto údaje zpřístupní společně s informacemi o jejich zpracování.

c) Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže má Uživatel za to, že Nakup.to zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

d) Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Nakup.to nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním Uživatel nesouhlasí. V rámci splnění uvedených podmínek Nakup.to osobní údaje zcela nebo částečně zlikviduje. Pokud má Uživatel podezření, že s jeho osobními údaji není zacházeno správně, je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

2) Uživatelé jsou rovněž oprávnění vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě Nakup.to bezodkladně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

3) Uživatel je oprávněn obrátit se s jakýmikoliv připomínkami ohledně zpracování osobních údajů či v případě uplatnění práv dle těchto Zásad, na provozovatele Nakup.to a to prostřednictvím e-mailu na adresu info@nakup.to

Tyto Zásady jsou účinné ode dne 27.12.2022