Obchodní podmínky

Základní údaje:

Provozovatel webového portálu (sídlo, fakturační adresa):

Deratom s.r.o.

Beranových 715

199 00 Praha 9

Česká republika

IČ: 04320662

DIČ: CZ04320662

I. Úvodní ustanovení

1) Tyto smluvní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti níže specifikovaných smluvních stran vzniklých na základě smluv o poskytování služby Nakup.to (dále jen „Smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných mezi obchodní společností Deratom s.r.o., se sídlem Beranových 715, Letňany, 199 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 04320662, DIČ: CZ04320662 (dále jen „Poskytovatel“) a zákazníky služby Nakup.to (dále jen „Zákazník“) prostřednictvím webové stránky Poskytovatele umístěné na internetové adrese (URL): https://www.nakup.to (dále jen „Webové stránky“) případně prostřednictvím sociální sítě Facebook.

2) Odsouhlasením těchto Smluvních podmínek se Zákazník služby Nakup.to zavazuje dodržovat pravidla v nich stanovená. V případě porušení Smluvních podmínek Zákazníkem může Poskytovatel vůči Zákazníkovi uplatnit opatření obsažená v těchto Smluvních podmínkách.

3) Znění těchto Smluvních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Změny Smluvních podmínek nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Webových stránkách Poskytovatele.

II. Vymezení pojmů

1) Služba Nakup.to (dále jen „Nakup.to“) je poskytována prostřednictvím internetového serveru a portálu umístěného na Webových stránkách Poskytovatele (dále jen „portál Nakup.to“) sloužící k vyhledávání nabídek zboží Zákazníků (dále jen „zboží“) nabízených prostřednictvím jejich internetových obchodů (dále jen „e-shop“). Pomocí funkcí řazení a filtrování poskytovaných v rámci služby Nakup.to lze srovnávat ceny zboží Zákazníků, vyhledávat nabídky e-shopů a zjišťovat skladovou dostupnost zboží. Prostřednictvím služby Nakup.to lze rovněž získávat informace o nabízeném sortimentu a službách poskytovaných jednotlivými e-shopy Zákazníků, jako jsou dostupné způsoby platby, způsoby doručení zboží apod.

2) Poskytovatelem služby Nakup.to je obchodní společnost Deratom s.r.o., se sídlem Beranových 715, Letňany, 199 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 04320662, DIČ: CZ04320662.

3) Zákazníkem služby Nakup.to se rozumí ten, kdo v souvislosti s využitím služby Nakup.to zaregistroval v Rozhraní (dle odst. 6 tohoto článku) internetového portálu Poskytovatele svůj e-shop a současně zadavatel Nabídky (dle odst. 4 tohoto článku) na internetovém portálu Nakup.to, který si za účelem využití služby Nakup.to zaregistroval na Webových stránkách Poskytovatele svůj e-shop. Zákazníkem služby Nakup.to nemohou být subjekty, které zprostředkovávají prodej třetím stranám, ani subjekty provozující internetové servery, které mají charakter srovnávače cen. Tyto subjekty nejsou oprávněny vkládat Nabídky na portál Nakup.to.

4) Nabídkou se rozumí nabídka zboží nabízeného na internetovém obchodě (e-shopu) Zákazníka zobrazovaná prostřednictvím portálu Nakup.to (dále jen „Nabídka“).

5) Uživatelem se rozumí uživatel celosvětové sítě internet, který vyhledává a porovnává nabídky zboží na službě Nakup.to coby potenciální kupující zboží nabízeného Zákazníkem a zobrazovaného prostřednictvím portálu Nakup.to (dále jen „Uživatel“).

6) Rozhraním se rozumí webové administrační rozhraní (dále jen „Rozhraní“), jež umožňuje Zákazníkovi přístup do jeho účtu v Rozhraní (dále jen „Účet“) za účelem užití a nastavení služby Nakup.to a úhradu služeb Nakup.to formou kreditů ve smyslu čl. III. odst. 6 těchto Smluvních podmínek (nazývány také jako „Coin" či „Kredit“). Ceník nákupu Kreditů je dostupný na webové adrese (URL) https://nakup.to/cenik.

7) Detailem obchodu se rozumí stránka s informacemi o konkrétním e-shopu Zákazníka, která obsahuje zejména hodnocení Zákazníka učiněná ze strany Uživatelů, logo e-shopu Zákazníka, dostupné způsoby platby, dopravy, informace o druhu nabízeného zboží a výdejních místech apod. (dále jen „Detail obchodu“).

III. Podmínky užívání služby Nakup.to

1) Poskytovatel se zavazuje na základě stanovených podmínek zobrazovat na portálu Nakup.to a v rámci jiných serverů a služeb provozovaných Poskytovatelem Nabídku dle parametrů nastavených Zákazníkem v Rozhraní nebo v jeho XML feeduPoskytovatel zajistí Zákazníkovi přístup do Rozhraní na webové adrese (URL) https://nakup.to/portal-prodejce, jehož prostřednictvím může Zákazník spravovat XML feed, upravovat své údaje, sledovat statistiky a využívat další dostupné funkce Rozhraní. Specifikace XML feedu je umístěna na adrese (URL) https://nakup.to/xml-feed.

2) Prostřednictvím služby Nakup.to, mohou být Zákazníkům nabízeny i doplňkové služby či zboží, a to v souladu se Smluvními podmínkami Poskytovatele (například zvýhodnění, topování Nabídky apod.) (dále jen „Doplňkové služby“). Doplňkové služby netvoří nedílnou součást služby Nakup.to a Poskytovatel si vyhrazuje právo Doplňkové služby v rámci služby Nakup.to neposkytovat. Poskytovatel neumožňuje Zákazníkům nabízet prostřednictvím služby Nakup.to jejich vlastní Doplňkové služby.

3) Nabídka Zákazníka bude na základě parametrů vyhledávání zadaných Uživatelem zobrazena na portálu Nakup.to, případně i na jiných serverech a službách provozovaných Poskytovatelem. Umístění, resp. rozmístění, Nabídek na portálu Nakup.to, popř. na jiných serverech a službách provozovaných Poskytovatelem, a jejich grafický design určuje výhradně Poskytovatel.

4) Za účelem umístění Nabídky na serveru Nakup.to se Zákazník zavazuje Poskytovateli předat obsah Nabídky a to zejména fotografie zboží nabízeného Zákazníkem a popis tohoto zboží (dále jen „Obsah Nabídky“). Souhlasem s těmito Smluvními podmínkami Zákazník prohlašuje, že je Obsah Nabídky oprávněn užít a poskytnout Poskytovateli za účelem zobrazení Nabídky na portálu Nakup.to. V případě, že by se toto prohlášení Zákazníka ukázalo jako nepravdivé, zavazuje se Zákazník nahradit Poskytovateli veškerou škodu, která Poskytovateli v důsledku nepravdivosti prohlášení Zákazníka vznikla. Zákazník dále poskytuje Poskytovateli svolení Obsah Nabídky zařadit do databáze služby Nakup.to, užít ho a zveřejnit jej i v rámci jiných serverů a služeb provozovaných Poskytovatelem, a to ke komerčním i nekomerčním účelům. Zákazník dále prohlašuje, že je oprávněn k poskytnutí svolení Poskytovateli dle předchozí věty a že v případě nepravdivosti tohoto prohlášení nahradí Poskytovateli veškerou škodu, která mu v důsledku nepravdivosti prohlášení vznikne.

5) Zveřejněním Nabídky na službě Nakup.to, vyslovuje Zákazník souhlas s tím, že Nabídka včetně všech jejích prvků bude zpřístupněna všem uživatelům sítě internet, a to jak v rámci služby Nakup.to, tak i prostřednictvím dalších služeb Poskytovatele či jeho smluvními partnery. Zákazník souhlasí rovněž s tím, že Poskytovatel je oprávněn data tvořící Obsah Nabídky dále užívat a poskytovat je svým smluvním partnerům.

6) Úhrady za užití služby Nakup.to Zákazníkem jsou realizovány formou plateb z Kreditu Zákazníka prostřednictvím platební brány ComGate umístěné v Rozhraní. Tato platební brána je provozována obchodní společností ComGate Payments, a.s., IČ: 27924505. Ve výjimečných případech může Zákazník požádat o provedení úhrady služeb Nakup.to bankovním převodem, a to prostřednictvím e-mailu info@nakup.to. Na umožnění úhrady prostřednictvím bankovního převodu nemá Zákazník nárok; Poskytovatel může takovou žádost Zákazníka odmítnout bez udání důvodu.

7) V případě, že dojde k uskutečnění neplatných prokliků a ze strany Poskytovatele bude vyhodnoceno, že výše uvedené lze přičíst k tíži Poskytovatele (resp. technickým omezením systému Nakup.to), bude částka za neplatné prokliky poskytnuta Zákazníkovi ve formě náhradního Kreditu, a to prostřednictvím připsání příslušné výše Kreditu na Účet Zákazníka vedeného v rámci Rozhraní a to ve lhůtě dvou pracovních dnů ode dne vyhodnocení Poskytovatele, že k neplatným proklikům došlo z důvodu na jeho straně, není-li stanoveno jinak.

8) Poskytovatel si v souladu s těmito Smluvními podmínkami vyhrazuje právo pozastavit či znemožnit umístění Nabídek Zákazníka na portálu Nakup.to v případě, že Zákazník nebude mít na svém Účtu v Rozhraní dostatečný Kredit na úhradu konkrétní služby Nakup.to. Poskytovatel nenese odpovědnost za případy, kdy se Nabídky Zákazníka nebudou zobrazovat z důvodu vyčerpání Kreditu Zákazníka na jeho Účtu v Rozhraní.

9) Zákazník je plně odpovědný za Obsah zadaných Nabídek a za obsah cílových stránek, na něž se Uživatel dostane po kliknutí na Nabídku Zákazníka. Poskytovatel nenese odpovědnost za újmu, kterou Zákazník způsobí svou Nabídkou v systému Nakup.to třetím stranám nebo za Nabídky a cílové stránky, které jsou, či vstup na ně je umožněn, v rozporu s platným právním řádem.

10) Poskytovatel si v souladu s těmito Smluvními podmínkami vyhrazuje právo zablokovat e-shop Zákazníka, zejména u Nabídek, jež by byly v rozporu s ustanoveními těchto Smluvních podmínek. Poskytovatel si vyhrazuje právo zablokovat Zákazníkovi Nabídky, ve vztahu ke kterým Zákazník jedná v rozporu s těmito Smluvními podmínkami. K zablokování všech Nabídek Zákazníka může dojít i v případě nadměrného zatěžování systému Nakup.to. Nadměrným zatěžováním systému se rozumí vkládání nadměrného množství dat do systému či nadměrný počet požadavků na webové rozhraní systému. Poskytovatel není povinnen upravovat nevyhovující Nabídky Zákazníka.

11) Přihlášení do Rozhraní portálu Nakup.to je vázáno na přihlašovací jméno a heslo Zákazníka. V případě zániku práva Zákazníka používat přihlašovací jméno nemá Poskytovatel povinnost nadále Zákazníkovi zpřístupňovat Rozhraní systému Nakup.to. Na základě registrace do Rozhraní Nakup.to je Zákazníkovi, který splňuje výše uvedené podmínky, poskytnut přístup do administračního Rozhraní portálu Nakup.to, v rámci něhož může spravovat své identifikační údaje k Účtu, tajné klíče sloužící pro využívání API a další nastavení. Zákazník je povinen chránit své přihlašovací údaje, tajné klíče a držet je v tajnosti. Poskytovatel neručí za zneužití systému v případě vyzrazení přihlašovacího jména, tajných klíčů sloužících pro měření konverzí či API a hesla třetí osobě. V případě, že Zákazník umožní přístup třetí osobě do jeho Účtu v Rozhraní, přebírá Zákazník odpovědnost za to, že zajistí, že třetí strana souhlasí s těmito Smluvními podmínkami a přijímá je. Zákazník se zavazuje nezakládat nebo pomocí třetí strany neprovozovat v systému Nakup.to dva nebo více e-shopů pro propagaci týchž webových stránek na stejné doméně nebo více stránek na samostatných doménách se stejným nebo zaměnitelným obsahem shodného provozovatele e-shopu (dále jen „Duplicita“). Označení těchto závadných webů či jejich obsahu jako zaměnitelných je výhradně na Poskytovateli a Poskytovatel si vyhrazuje právo Nabídky, které na takový web odkazují, zamítnout či odstranit a to kdykoliv se o takové skutečnosti dozví.

12) Statistiky služby Nakup.to jsou zobrazeny v portálu Nakup.to v sekci Přehled.

13) Zákazník může svou účast na portálu Nakup.to ukončit tím, že požádá písemně na adresu Poskytovatel nebo e-mailem (na: info@nakup.to) o odstranění svého internetového obchodu ze služby Nakup.to. Zákazník se zavazuje uhradit všechny prokliky realizované do doby než se přestanou zobrazovat jeho Nabídky na serveru Nakup.to. Poskytovatel si pro odstranění internetového obchodu Zákazníka z portálu Nakup.to vyhrazuje lhůtu v trvání 10 pracovních dní ode dne doručení žádosti Zákazníka o odstranění jeho internetového obchodu. Zákazník bere na vědomí, že po odstranění internetového obchodu Zákazníka ze služby Nakup.to bude na službě Nakup.to i nadále zobrazován Detail obchodu příslušného Zákazníka, a to po dobu 365 dní po odstranění internetového obchodu Zákazníka ze služby Nakup.to. Po uplynutí 365 dní bude Detail obchodu ze služby Nakup.to odstraněn.

14) Jestliže Zákazník v Rozhraní označí svou reklamní kampaň za ukončenou, počíná následujícím dnem po ukončení reklamní kampaně plynout 365-denní lhůta, po jejímž uplynutí bude Detail obchodu odstraněn ze služby Nakup.to. Poskytovatel se zavazuje Detail obchodu ze služby Nakup.to odstranit i před uplynutím 365-denní lhůty, a to na výslovnou žádost Zákazníka učiněnou v písemné formě a zaslanou na adresu sídla Poskytovatele nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu info@nakup.to.

15) Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku umístění Nabídky Zákazníka, jeho ceny v aukčním modelu, pozice, počtu zobrazení a přesného vzhledu.

16) Poskytovatel je oprávněn posílat Zákazníkovi emailová či písemná oznámení, která se týkají provozu systému Nakup.to, jakož i dalších služeb Poskytovatele.

17) Zákazník nesmí provádět operace manipulující s vlastními nebo cizími Nabídkami systému Nakup.to. Zejména je zakázáno robotické klikání na Nabídky, robotické stahování stránek, vytváření umělých zobrazení nebo prokliků, analýza přenosových kódů nebo zadávání takových činností třetí straně. Poskytovatel je v případě zjištění takových činností oprávněn Zákazníkovi zablokovat veškeré Nabídky a požadovat po Zákazníkovi náhradu vzniklé újmy. Poskytovatel se zavazuje aktivně i pasivně bránit neplatnému klikání a chránit tak Zákazníka před neúčinnou propagací jeho Nabídek.

18) V případě, že Zákazník používá označení BETA verze služby, bere na vědomí skutečnost, že tak jedná na vlastní odpovědnost a Poskytovatel nenese odpovědnost za následky užití takovýchto BETA verzí Zákazníkem, jakož ani odpovědnost za případnou újmu, kterou Zákazník sobě či třetím stranám užitím BETA verze způsobí.

19) Jakékoliv užití obsahu serveru Nakup.to (služby Nakup.to), popř. jeho částí, Zákazníkem jiným způsobem než pro účely, k nimž je služba Nakup.to určena, zejména jakékoli neoprávněné šíření obsahu, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu serveru Nakup.to. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených na serveru Nakup.to pro osobní potřebu Zákazníka či Uživatele v souladu s obecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoli mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele jsou rovněž zakázány.

20) V případě, že bude poskytování služby Nakup.to Zákazníkovi v souladu s těmito Smluvními podmínkami Poskytovatelem pozastaveno nebo omezeno, poskytne Poskytovatel Zákazníkovi nejpozději v okamžiku pozastavení a/nebo omezení odůvodnění rozhodnutí (dále jen „Odůvodnění“), jehož součástí je uvedení konkrétní skutečnosti nebo okolnosti, která byla podkladem pro rozhodnutí Poskytovatele o pozastavení a/nebo omezení poskytování služby Nakup.to dle Smluvních podmínek. Poskytovatel není povinen poskytnout Zákazníkovi Odůvodnění v případech, kdy:

a) se na Poskytovatele vztahuje právní nebo regulační povinnost neuvádět konkrétní skutečnosti či okolnosti nebo odkaz na příslušný důvod či důvody, které jej vedly k rozhodnutí o pozastavení nebo omezení užívání služby Zákazníkovi; nebo

b) Zákazník opakovaně porušil Smluvní podmínky.

21) Rozhodne-li se Poskytovatel poskytování služby Nakup.to Zákazníkovi v souladu s těmito Smluvními podmínkami ukončit a Smlouvu o poskytování služeb vypovědět, poskytne Zákazníkovi odůvodnění takového rozhodnutí, to však nejméně 30 dní před účinností rozhodnutí o ukončení poskytování služby. Lhůtu uvedenou v předchozí větě není Poskytovatel povinen dodržet v případech, kdy:

a) se na něj vztahuje právní nebo regulační povinnost vyžadující, aby ukončil poskytování služby způsobem, který mu neumožňuje lhůtu dodržet;

b) Poskytovatel uplatní právo na ukončení poskytování služby z naléhavého důvodu podle českého práva a příslušných právních předpisů České republiky, v souladu s právem Evropské unie;

c) Zákazník opakovaně porušil Smluvní podmínky, a takové opakované porušení vedlo k ukončení poskytování služby.

22) Bude-li poskytování služby Nakup.to Zákazníkovi pozastaveno, omezeno nebo ukončeno, je Zákazník oprávněn vyjasnit Poskytovateli skutečnosti a okolnosti rozhodné pro obnovení poskytování služby Nakup.to, a to prostřednictvím interního systému vyřizování stížností Poskytovatele dostupného v Rozhraní služby Nakup.to. Poskytovatel si vyhrazuje právo sám výlučně posoudit, zdali:

a) Zákazník prokazatelně vyjasnil či vyvrátil důvody, které Poskytovatele vedly k rozhodnutí o pozastavení, omezení nebo ukončení poskytování služby; a

b) Poskytovatel obnoví Zákazníkovi poskytování služby, případně v jakém rozsahu.

IV. Registrace Zákazníka do služby Nakup.to

1) Pro registraci e-shopu Zákazníka do systému Nakup.to je vyžadováno splnění níže uvedených podmínek:

a) E-shop Zákazníka musí skutečně existovat.

b) Zákazník musí být podnikající fyzickou či právnickou osobu, která má aktivní webové stránky dostupné v rámci internetu, jenž musí být v českém jazyce a v rámci takovýchto stránek je příslušný e-shop oprávněně provozován.

2) Mezi povinné údaje uváděné Zákazníkem při registraci na Nakup.to patří:

 • jméno prodejce,
 • e-mail,
 • heslo.

Dále je nutné v portálu Zákazníka vyplnit následující údaje:

 • fakturační údaje Zákazníka,
 • URL adresa datového souboru (tzv. XML feed),
 • logo e-shopu Zákazníka.

Tyto údaje musí korespondovat s údaji na internetových stránkách Zákazníka.

3) Zákazník musí mít na jím provozovaných internetových stránkách přístupný XML feed, ve kterém se nachází data odpovídající nabízenému zboží.

4) Na internetových stránkách Zákazníka musí být uvedeno zejména:

 • obchodní označení Zákazníka (tj. u právnické osoby obchodní firma, pod kterou je zapsána v obchodním rejstříku nebo jiném registru, a u fyzické osoby její jméno a příjmení) a IČO, podle kterého lze Zákazníka jednoznačně dohledat v obchodním rejstříku či registru ekonomických subjektů,
 • kontaktní údaje nebo telefon, e-mail, sídlo, korespondenční adresa Zákazníka,
 • obchodní podmínky e-shopu Zákazníka,
 • další náležitosti vyžadované právními předpisy (zejména novým občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích, živnostenským zákonem a právními předpisy na ochranu spotřebitelů),
 • zahraniční Zákazník, resp. osoba povinná k dani v jiném členském státě či ve 3. zemi, je primárně povinen v případě podnikání či obchodní činnosti na území České republiky splňovat zákonné předpisy stanovené pro jeho podnikání. Dále musí splňovat podmínky pro registraci jako kterýkoliv jiný Zákazník, zejména pak uvádět své řádné kontaktní a fakturační informace. Dále je takovýto zahraniční Zákazník povinen mít funkční a dostupný e-shop v českém jazyce, své zboží prodávat v českých korunách, zajišťovat dopravu v rámci území České republiky a v rámci svých webových stránek v jejich české verzi zveřejňovat ceník dopravy zboží po ČR.

5) Zákazník, jenž nabízí erotické zboží, musí mít při vstupu na internetové stránky upozornění, že pro vstup na internetové stránky je nezbytné být starší 18 let.

6) V případě, že Zákazník pod jedním IČO provozuje více e-shopů, může registrovat do služby Nakup.to jednotlivé e-shopy, pokud splňují současně následující podmínky:

 • webové stránky e-shopů Zákazníka mají samostatné domény 2. či 3. řádu,
 • webové stránky e-shopů Zákazníka nenabízejí zboží z obdobného oboru či překrývající se sortiment (výjimkou je povolení dvou e-shopů nabízející stejný druh produktů, ale pod jinou obchodní značkou).

7) Okamžikem registrace Zákazníka do služby Nakup.to a jejím schválením ze strany Poskytovatele, je automaticky vytvořen Detail obchodu Zákazníka, což Zákazník bere odsouhlasením těchto Smluvních podmínek na vědomí.

8) Poskytovatel si vyhrazuje pro schválení nově registrovaného Zákazníka do služby Nakup.to lhůtu v trvání do 10ti pracovních dní ode dne registrace Zákazníka. Poskytovatel si vyhrazuje právo k odmítnutí registrace do 5ti pracovních dní, a to zejména z důvodu porušení pravidel těchto Smluvních podmínek, právních předpisů či oprávněných zájmů Poskytovatele či třetích osob.

9) Po schválení registrace Poskytovatelem získá Zákazník přístup do administračního Rozhraní služby Nakup.to. V Rozhraní je Zákazník oprávněn upravovat údaje o jeho osobě, a to název firmy, název obchodu, kontaktní údaje a doplňující údaje vztahující se k e-shopu, např. možnosti platby, možnosti dodání zboží apod. V případě jiných změn (např. změny IČO, fakturačních a doručovacích údajů) je Zákazník povinen nahlásit tuto změnu Poskytovateli do osmi dnů ode dne, kdy konkrétní změny nastaly. Po nahlášení změny údajů Zákazníka si Poskytovatel vyhrazuje na jejich kontrolu dobu minimálně 10 pracovních dní ode dne nahlášení změny údajů Zákazníkem.

10) Stahování všech dat z internetových stránek Zákazníka ve formátu XML feed probíhá dle nastavené frekvence stahování, a to zpravidla 1x až 12x denně, avšak za podmínky, že XML feedy na internetových stránkách Zákazníka splňují technické specifikace.

11) Poskytovatel se v rámci poskytování služby Nakup.to zavazuje pro Zákazníka:

 • pravidelně stahovat data z XML feedu,
 • umožnit sledovat statistiky prokliků a plnění.

V. Zpracování osobních údajů

1) Poskytovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

2) Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníka či osobní údaje poskytnuté či zadané Zákazníkem (zejména adresné, popisné a fakturační údaje apod.) za účelem poskytování služby Nakup.to. Zpracování osobních údajů Zákazníka je nezbytné pro plnění Smlouvy o poskytování služeb, na jejímž základě Zákazník užívá službu Nakup.to, a jejíchž smluvní stranou je Zákazník coby subjekt osobních údajů.

3) V případech, kdy je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele nebo třetích osob, je Poskytovatel v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů oprávněn zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. V. odst. 2 Smluvních podmínek.

4) Zákazník tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje Poskytovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Poskytovatele, a to na Zákazníkem poskytnuté e-mailové adresy.

5) Pokud Zákazník předal či předá Poskytovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Zákazník povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Poskytovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Zákazník odpovídá Poskytovateli za způsobenou škodu.

VI. Závěrečná ustanovení

1) Záležitosti těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2) Poskytovatel a Zákazník jsou oprávněni ukončit smluvní vztah Poskytovatele a Zákazníka založený Smlouvou o poskytování služeb v souladu s těmito Smluvními podmínkami a příslušnými právními předpisy.

3) Poskytovatel nenese odpovědnost za újmu, která Zákazníkovi vznikne, pokud Zákazník nebude včas informován o případných jakýchkoli změnách kterékoliv z výše zmíněných služeb pouze proto, že nevyužívá jedné z nich.

4)  Zákazník není oprávněn Poskytovatele činit odpovědným za jakékoli právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Zákazníkem zadaných dat prostřednictvím portálu Nakup.to.

5)  Poskytovatel uvádí, že neexistuje žádný technický a smluvní přístup k: 

- osobním či jiným údajům poskytnutým nebo vygenerovaným Zákazníkem nebo Uživatelem při užívání služby Nakup.to; a

- informacím poskytnutým nebo vygenerovaným Zákazníkem, které jsou uchovávány po ukončení užívání služby Nakup.to.

6) Poskytovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu tyto Smluvní podmínky jednostranně měnit, zejména při změně legislativy, technické změně služby Nakup.to či služeb souvisejících se službou Nakup.to či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů Poskytovatele. Poskytovatel oznámí změnu Zákazníkovi prostřednictvím Rozhraní služby Nakup.to minimálně 15 dní před účinností příslušné změny (dále jen „Lhůta“). Zákazník má právo změnu Smluvních podmínek během Lhůty odmítnout a požádat písemně na adresu Poskytovatele nebo e-mailem (info@nakup.to) o ukončení poskytování služby, tj. odstranění e-shopu Zákazníka ze služby Nakup.to. Užívání služby Nakup.to v průběhu Lhůty se považuje za jednoznačné přijetí změny Smluvních podmínek a Zákazník jím upouští od Lhůty. Změna Smluvních podmínek je pro Zákazníka účinná od okamžiku prvního užití služby Nakup.to po oznámení příslušné změny. Pokud se Zákazník ke změně Smluvních podmínek nijak nevyjádří a užívá po účinnosti změny Smluvních podmínek i nadále službu Nakup.to, má se za to, že se změnou Smluvních podmínek souhlasí.

7) Poskytovatel není povinen dodržet Lhůtu za předpokladu, že:

- musí na základě právní nebo regulační povinnosti změnit Smluvní podmínky takovým způsobem, který neumožňuje Lhůtu dodržet,

- musí výjimečně změnit Smluvní podmínky s cílem čelit neočekávanému a bezprostředně hrozícímu nebezpečí spojenému s ochranou služeb Poskytovatele, Zákazníků či Uživatelů před podvodem, malwarem, spamem, porušením zabezpečení údajů nebo jinými kybernetickými riziky.

Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 27.12.2022